10_year_ANNI

TIG members

HDE Distribution Joint Stock Company

English name: HDE Distribution Joint Stock Company Abbreviation: HDE DISTRIBUTION; JSC Head office: No.7 N 16, alley 3/3, lane 3, Thai Ha Street, Trung Liet Ward, Dong Da District, Hanoi Tel: 0466864564 Certificate of business Registration: 01050181 …

Thang Long Phu Tho Investment Joint Stock Company

Thanglong Phutho Invest cũng đang hướng tới mở rộng hoạt động đầu tư về lĩnh vực bất động sản và tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Phú Thọ, tiếp nhận quản lý đầu tư và khai thác một số dự …

Vietnam Securtities Times Investment Joint Stock Company

Vietnam Securities Times Invest JSC is a linked member of TIG and co-investment partnership with Vietnam Securities Business Association to establish Vietnam Securities Times and an operating unit, which implements and manages the commercial operati …